Αποτελεσματικότητα της συσκευής NEOGEN μέσα από πειραματικές δοκιμές (μέρος πρώτο)

Αποτελεσματικότητα της συσκευής NEOGEN μέσα από πειραματικές δοκιμές

Αποτελεσματικότητα της συσκευής NEOGEN μέσα από πειραματικές δοκιμές

Σε ένα ανεξάρτητο ευρωπαϊκό εργαστήριο, η συσκευή NEOGEN υποβλήθηκε σε δοκιμές για να αξιολογηθεί η ικανότητά της να μειώνει το οξειδωτικό στρες στον οργανισμό. Για τη δοκιμή χρησιμοποιήθηκαν τρεις τύποι κυττάρων και εκτέθηκαν σε αντιδραστικά είδη οξυγόνου (ROS). Η βιωσιμότητα των κυττάρων μετρήθηκε με τη χρήση της χρωστικής XTT. Η συσκευή NEOGEN τοποθετήθηκε σε δίσκους καλλιέργειας για 24 ώρες. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν την ικανότητα της της NEOGEN να προστατεύει και τους τρεις τύπους κυττάρων από τα ROS.

Στόχος:

Σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί εάν η συσκευή NEOGEN μπορεί να μειώσει τα επίπεδα αντιδραστικών ειδών οξυγόνου (ROS) (όπως βαρέα μέταλλα, σωματίδια, ξενοβιοτικά, φυτοφάρμακα, υπεριώδης ακτινοβολία (UV) ή ηλεκτρομαγνητικά και γεωπαθητικά πεδία παρεμβολής) στο άμεσο περιβάλλον των κυττάρων. Τα ROS, όταν παράγονται σε υπερβολικές ποσότητες, δύναται να προκαλέσουν κυτταρική βλάβη και να οδηγήσουν σε διάφορες ασθένειες. Η έρευνα χρησιμοποίησε μια δοκιμή χωρίς ζώα, αποδεκτή τόσο στην παραδοσιακή ιατρική όσο και στη διεθνή επιστημονική έρευνα.

Λειτουργία NEOGEN:

Η συσκευή NEOGEN, σύμφωνα με τον κατασκευαστή, εκπέμπει διαμορφωμένα ηλεκτρομαγνητικά σήματα με στόχο:

  • Την “διόρθωση” της φυσικής ακτινοβολίας.
  • Την ενίσχυση και τον συντονισμό των σωματικών λειτουργιών και βιολογικών συστημάτων.
BIOMEDIS_NEOGEN

(Στην παρούσα μελέτη, η συσκευή NEOGEN χρησιμοποιήθηκε μόνο σε λειτουργία ηλεκτρομαγνητικής ανάδρασης (= λειτουργία 1, EMF F.B.). Για να εξασφαλιστεί η μέγιστη ισχύς του σήματος που φτάνει στις κυψέλες, πραγματοποιήθηκαν δοκιμές σε γυάλινες φιάλες και η συσκευή τέθηκε σε άμεση επαφή με τις κυψέλες.

Κύτταρα που χρησιμοποιήθηκαν:

Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκαν τρεις τύποι κυττάρων:

  1. Εντερικά επιθηλιακά κύτταρα (κυτταρική σειρά IPEC-J2).
  2. Ινοβλάστες συνδετικού ιστού (κυτταρική σειρά L-929).
  3. Ηπατικά κύτταρα (κυτταρική σειρά Hep G2).

Και οι τρεις κυτταρικές σειρές προήλθαν από το Ινστιτούτο Leibniz, DSMZ, στο Braunschweig, Γερμανία.

Πειραματικό Σχέδιο:

Τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε πλάκες 96 φρεατίων σε δύο πυκνότητες (100.000 και 50.000 κύτταρα/δίσκο καλλιέργειας) και εκτέθηκαν σε διάφορες συγκεντρώσεις ROS για 24 ώρες. Η βιωσιμότητα των κυττάρων μετρήθηκε με τη χρήση της χρωστικής XTT. Η συσκευή NEOGEN τοποθετήθηκε σε δίσκους καλλιέργειας για 24 ώρες.

Αποτελέσματα:

  • Η έκθεση σε ROS μείωσε τη βιωσιμότητα των κυττάρων σε όλους τους τύπους, με τα ηπατικά κύτταρα να είναι τα πιο ευαίσθητα.
  • Η συσκευή NEOGEN προστάτευσε τα κύτταρα από την τοξικότητα των ROS και αύξησε τη βιωσιμότητά τους.

Συμπέρασμα:

Η μελέτη έδειξε ότι η συσκευή NEOGEN μπορεί να προστατεύσει κύτταρα από το οξειδωτικό στρες που προκαλείται από ROS. Η αποτελεσματικότητα της συσκευής παρατηρήθηκε σε όλους τους τύπους κυττάρων που μελετήθηκαν. Αποτελεσματικότητα της συσκευής NEOGEN μέσα από πειραματικές δοκιμές (μέρος πρώτο)